Ladda ned PDF Stadgar 20130316 rev

STADGAR för SurströmmingsAkademien (reviderade efter beslut årsmöte 2013-03-16 och extra årsmöte genomfört per capsulam)

§ 1. NAMN
Föreningens namn är SurströmmingsAkademien.

§ 2. SÄTE
SurströmmingsAkademien har sitt säte på Ulvön.

§ 3. SYFTE
SurströmmingsAkademien har till syfte att bevara och utveckla surströmmingskulturen och främja näringens utveckling.

§ 4. MEDLEMSKAP
Medlemskap erhålls genom registrering samt betalning av registreringsavgift och årsavgift. Aktivt medlemskap sker genom deltagande i SurströmmingsAkademien, passivt genom deltagande i SurströmmingsSällskapet.

§ 5 ORGANISATION OCH ARBETSFORMER
SurströmmingsAkademiens operativa och administrativa verksamhet ombesörjs av dess styrelse. Dess syfte realiseras genom information, marknadsföring och uppvaktningar, samt genom evenemang som stärker surströmmingskulturen och
surströmmingsnäringen. Surströmmingsakademien kan ha maximalt 18 aktiva medlemmar, vilka benämnes delegater och erhåller var sin numrerad stol.

Stol 1-12 innehas av surströmmingsambassadörer.
Stol 13 innehas av Gloria Fager alt. Gloria Fagers gästsuppleant.
Stol 14 innehas av företrädare för surströmmingsproducenter.
Stol 15 innehas av företrädare för livsmedelshandeln
Stol 18 innehas av företrädare för Surströmmingsringen
Stol 16-18 innehas av delegater ansvariga för Ulvötestet.

Delegat äger rätt att överlåta plats till annan ansvarig för Ulvötestet. Delegaterna har närvaroplikt två gånger per år varav årsmötet skalI vara det ena. Deltagande i SurströmmingsSällskapet står öppet för envar som sympatiserar med SurströmmingsAkademiens syfte. Passivt medlemskap ger rätt att delta i alla
SurströmmingsAkademiens aktiviteter samt att till styrelsen föreslå delegater i SurströmmingsAkademien.

§ 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som motarbetar SurströmmingsAkademiens syfte eller ej erlägger sin medlemsavgift kan uteslutas genom beslut av akademiens styrelse. Delegat erhåller utträde ur SurströmmingsAkademien efter därom gjord framställan.
Delegat som ej uppfyllt närvaroplikt enl 5 § överförs till suppleantstol nr 13. Delegat som utträtt eller blivit utesluten äger ingen del av SurströmmingsAkademiens tillgångar.

§ 7. ÅRSMÖTE
Årsmötet utgörs av SurströmmingsAkademiens delegater och medlemmar i SurströmmingsSällskapet. Varje delegat har en röst. Ordinarie årsmöte hålls årligen under första kvartalet.

Följande ärenden skall behandlas av årsmötet,
1 Mötets behörighet
2 Fastställande av dagordning
3 Val av mötesordförande
4 Val av protokollförare
5 Styrelsens årsberättelse
6 Revisorns berättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Val av nya delegater
9 Val av ordförande
10 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
12 Val av revisor
14 Frågor som väckts av styrelsen
15 Frågor som väckts av enskild medlem
16 Övriga frågor.
17 Direktjustering av protokoll.

§ 8. STYRELSEN
Styrelsen består av minst tre och högst tre fem delegater jämte två suppleanter. Delegat väljs för två år, suppleant för ett år.

§ 9. FIRMATECKNING
SurströmmingsAkademiens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 10. REVISION
SurströmingsAkademiens revisor skall granska SurströmmingsAkademiens räkenskaper och förvaltning samt till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

§ 11. RÄKENSKAPSPERIOD
SurströmmingsAkademiens räkenskaper sker per kalenderår.

§ 12. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten
varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 13. UPPLÖSNING
Upplösning av SurströmmingsAkademien kan ske endast under förutsättning av beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. SurströmmingsAkademiens tillgångar skall härvid, sedan dess skulder blivit reglerade, nyttjas
på sätt som årsmötet beslutar.