Plats: Stockholm/Adolfsberg (https://slhf.nu/kontakt/) Wivalliusgatan 25, entre via
trädgårdsingången på sjösidan.

Tid: 10.00 (Årsmöte), 12.00 (Lunch), 13.00 (Extra Årsmöte), ca.15.00 (Avslutning)

Till Årsmöte kallas betalande medlem i Surtsrömmingsakademiens, varje medlem har en röst

Dagordning:

 1. Mötets behörighet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Styrelsens årsberättelse och ekonomisk berättelse
 6. Revisorns berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande i styrelsen
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Frågor som väckts av styrelsen
  • Förslag på ny organisation (slutligt beslut vid extra årsmöte)
  • Förslag på nya stadgar (slutligt beslut vid extra årsmöte)
  • Ny administratör
 13. Beslut om medlemsavgift
 14. Frågor som väckts av enskild medlem
 15. Utdelande av guldnål
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning och direktjustering av protokoll

Extra Årsmöte: Dagordning enligt stadgarna
Under p. 12:

 • Förslag på ny organisation (slutligt beslut)
 • Förslag på nya stadgar (slutligt beslut)

 

Bilagor:

 • Förslag ny organisation
 • Förslag nya stadgar

Anmälan senast 2020 03 07 till: ekonomi@surstrommingsakademien.se


Information: SurströmmingsAkademien ersätter deltagande medlem mot reseräkning och
mot kvitton enligt följande:
Reseersättning: (Bil 18,50/mil, Tågbiljett 2kl, Flyg (vid avstånd över 50 mil), Flygbuss,
P-avgifter).

Bilagor