Skip to main content

Inför Surströmmingsakademiens årsstämma den 27 april

Surströmmingsakademien håller sin årsstämma den 27 april kl 17.00.

På grund av pandemin kommer den att genomföras digitalt och varje medlem kommer att få en inbjudan att delta via e-post.

Årsstämman kommer att hållas via Microsoft Teams.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän
 7. Föredragning av Årsberättelse
 8. Föredragning av Ekonomisk redovisning
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år

16. Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år

17. Utnämning av ny Hedersmedlem
18. Utnämning av ny Delegat
19. Beslut gällande utdelning av Guldnål 20. Motioner
21. Frågor som väckts av styrelsen.
22. Övriga frågor
23. Dekorering av Delegat
24. Stämman avslutas

Anmälan senast 2021 04 21 till: ekonomi@surstrommingsakademien.se

 

Valberedningens förslag till årsstämman:

Ordförande: Robert Berntsson (omval på ett år).

Ledamöter: Margareta Scherman (omval på två år), Helen Westelius (nyval på två år), Ulf Lindgren (omval på två år) och Anders Källström (omval på två år). Carl-Henrik Söderlind, Jan Sahlén, Björn Lundgren och Lars G. Ohlsson har samtliga ett år kvar.

Revisorer: Leif Kärreby och Conny Roth (omval på ett år).

 

STADGAR FÖR SURSTRÖMMINGSAKADEMIEN

Beslutade på ordinarie årsmöte och extra årsmöte 2020-03-14.

§ 1. NAMN

Föreningens namn är Surströmmingsakademien.

§ 2. SÄTE

Surströmmingsakademien har sitt säte på Ulvön i Nätra församling, Örnsköldsviks kommun.

§ 3. SYFTE

Surströmmingsakademien har till syfte att bevara och utveckla surströmmingskulturen och främja näringens utveckling.
Syftet realiseras genom information, marknadsföring och uppvaktningar samt genom lokala och regionala evenemang som stärker surströmmingskulturen och surströmmingsnäringen.

4. MEDLEMMAR OCH DEKORATIONER

Medlemskap i Surströmmingsakademien står öppet för envar som vill verka i enlighet med akademiens syfte. Medlemskap erhålls genom anmälan och registrering samt betalning av årsavgift. Medlemmar dekoreras med röd nål.

Surströmmingsakademien kan ur kretsen av medlemmar utse:

Ambassadör

Ambassadörens uppgift är att verka som inspiratör för surströmmingen och dess kulturella arv. Ambassadör utses av Surtsrömmingsakademiens styrelse. Ambassadör dekoreras med blå nål.

Delegat

Delegat är medlem utsedd till särskilda uppdrag i och utanför styrelsen. Delegat kan föreslås av medlem (senast 31 januari till styrelsen), därefter föredras nomineringen på årsstämman. Vid jakande beslut så utses och dekoreras Delegaten vid akademiens årsstämma. Delegat dekoreras med silvernål

Hedersmedlem

Medlemmar som utmärker sig genom långvariga och för akademien särskilt värdefulla insatser kan utnämnas till hedersmedlem. Hedersmedlem befrias från plikten att erlägga årsavgift från och med det år hen blir utnämnd. Hedersmedlem får frivilligt, om hen så önskar erlägga årsavgift. Hedersmedlem utses av stämman. Hedersmedlem föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman.

Surströmmingsakademiens Guldnål

Surtsrömmingsakademiens guldnål kan utdelas till personer och organisationer som på ett betydande sätt bidragit till Surströmmingskulturens traditioner, visioner, vård, uppmärksamhet och utveckling.

Förslag på mottagare av Guldnålen kan lämnas av envar till Akademiens styrelse som därefter behandlar nomineringen och fattar beslut. Guldnåls mottagare kallas via brev i god tid (senast 4 veckor före utdelning) till högtidlig dekorering vid Surströmmingens premiärdag 3:e torsdagen i augusti, på plats som styrelsen beslutar.

§ 5. ORGANISATION OCH ARBETSFORMER

Surströmmingsakademien leds av en styrelse bestående av nio (9) ordinarie ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott (AU). Av de sex (6) övriga ledamöter skall fyra (4) representera vardera en (1) region.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem (5) styrelseledamöter är närvarande. Samtliga ledamöter väljs ur kretsen av medlemmar för en period av två år med växlande mandatskifte (5 väljs om/ny ena året och 4 andra året). Styrelsen skall hålla minst fyra (4) protokollförda styrelsemöten utöver konstituerande styrelsemöte.

Akademiens lokala arbete bedrivs via fyra regioner: Norra Sverige, Mitt, Svealand samt Södra Sverige. Varje region leds av den delegat som valts på stämman, ytterligare medarbetare hanteras inom regionen och utifrån lokala behov. Vid behov av ekonomiskt stöd vid lokala aktiviteter skall begäran sändas till Akademiens styrelse i god tid som därefter behandlar och beslutar huruvida stöd skall utbetalas.

Förarbete inför val och föredragande gällande val på årsstämman hanteras av Valberedningen som väljs på stämman för ett (1) år i taget och består av tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande. Ledamot i valberedningen skall inte inneha någon annan styrelsepost i Akademin.

För granskning av verksamheten och den ekonomiska redovisningen ansvara Revisorerna. På årsstämman väljs en (1) ordinarie revisor och en (1) suppleant för ett (1) år.

§ 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som motarbetar Surströmmings Akademiens syfte eller ej erlägger sin medlemsavgift kan uteslutas genom beslut av akademiens styrelse (kvalificerad majoritet). Medlem som utträtt eller blivit utesluten äger ingen del av Surströmmings Akademiens tillgångar.

§ 7. ÅRSMÖTE

Till årsmötet kallas Surströmmingsakademiens styrelse och medlemmar. Varje medlem har en röst. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 30 april på plats som styrelsen beslutar.

Kallelse skall gå ut via mejl tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie årsstämma. Handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före ordinarie årsstämma på hemsidan.

Motion från medlem skall insändas till styrelsen senast 31 januari.

Följande ärenden skall behandlas av årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän
 7. Föredragning av Årsberättelse
 8. Föredragning av Ekonomisk redovisning
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år
16. Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år

17. Utnämning av ny Hedersmedlem
18. Utnämning av ny Delegat
19. Beslut gällande utdelning av Guldnål 20. Motioner
21. Frågor som väckts av styrelsen.
22. Övriga frågor
23. Dekorering av Delegat
24. Stämman avslutas

§ 8. FIRMATECKNING

Surströmmings Akademiens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 9. REVISION

Surströmmingsakademiens revisor skall granska akademiens räkenskaper och förvaltning samt till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

§ 10. RÄKENSKAPSPERIOD

Surströmmings Akademiens räkenskaper redovisas per kalenderår.

§ 11. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 12. UPPLÖSNING

Upplösning av Surströmmingsakademien kan ske endast under förutsättning av beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Akademiens tillgångar skall härvid, sedan dess skulder blivit reglerade, nyttjas på sätt som årsmötet beslutar.

 

Surströmmingsakademiens verksamhetsberättelse 2020

År 2020 blev för alla ett mycket annorlunda år p.g.a. den världsomspännande pandemi som drabbade oss. Detta innebar att event världen över måste ställas in och det gällde naturligtvis även många av de aktiviteter som surströmmingsakademien hade planerat.

Detta till trots genomfördes flera minnesvärda mindre kalas med surströmmingen i centrum. Och det första digitala surströmmingskalaset i akademiens historia.

Surströmmingsakademien Sverige

Styrelsen i Surströmmingsakademien Sverige har från början av perioden bestått av 9 ledamöter:  Robert Berntsson, ordförande, Margareta Scherman, sekreterare, Carl Henrik Söderlind kassör, Rita Platzer ansvarig för mecenater/sponsorer, Ulf Lindgren, Björn Lundgren, Jan Sahlén, Anders Källström, Lars G. Olsson.

Under verksamhetsåret avgick Rita Platzer och ersattes inte.

Styrelsen har under 2020 hållit sju protokollförda möten.

Regionerna redovisar för 2020 sina aktiviteter:

Region Norr

Styrelsen i Norr består av Ulf Lindgren Luleå, ordförande, Björn Lundgren Umeå, Carina Strand, Luleå

Vår ambition under 2020 har varit att fortsätta arbeta för ”surströmmingens bästa”. Trots Coronaviruset så har vi i norr producerat ungefär lika mycket surströmming som tidigare.

Vi har fiskat, rensat, lagrat, burkat och njutit av vår surströmming

Verksamheter i övrigt

 • tre styrelsemöten via telefon
 • premiärtillställningar i både Luleå/Kallax och Umeå
 • en digital premiär genomfördes i Kallax, en tv studio byggdes upp i bygdegården som vi sedan nyttjade i TV sändning där vi kopplade upp 12 olika platser i Sverige från Kiruna i Norr till Jönköping i söder(se artikel på surströmmingsakademiens hemsida)
 • utveckla ett koncept “surströmmingskolan” i samband med premiären i Kallax
 • skapa mediabevakning vid våra aktiviteter.

Ulf Lindgren

Region Mitt

Region Mitt har format en styrelse bestående av sju ledamöter: Jan Sahlén, Anders Källström, Olof Wigren, Tom Sahlén, Per Nordlinder, Tobias Jajb Andersson och Helen Persson.

Tre styrelsemöten har genomförts med sikte på att planera för aktiviteter post Corona.

Jan Sahlén

 Region Svealand

 Styrelsen för region Svealand består av Robert Berntsson ordförande, Christina Möller, Göran Folke, Bengt Kull, Carl-Henrik Söderlind, Johan Spendrup, Boo Dahlin och Margareta Scherman.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten, samtliga som telefonmöten.

Få aktiviteter under året men i samband med premiären i augusti köpte 20 stora COOP in surströmmings från våra salterier och sålde i sina butiker.

En Face Book tävling genomfördes också och ordföranden reste ut till vinnarna i tävlingen och delade personligen ut priserna i form av mycket uppskattade surströmmingsburkar.

Enstaka mindre sittningar har också genomförts.

Robert Berntsson

Region Syd

 I region Syd har Lars G. Olssongenomfört flera sittningar med små sällskap i Surströmmingsrummet.

Det finns planer på att ha ett större Surströmmingskalas till hösten 2021.

Lars G. Ohlsson

 

Robert Berntsson

ordförande Surströmmingsakademien

 

Resultraträkning för verksamhetsåret 2020:

Balansräkning för 2020:

Förslag till budget för 2021: