Skip to main content

Kallelse till Surströmmingsakademiens årsmöte 2022-03-26

Kallelse till Årsmöte 2022-03-26

Plats: Stockholms Livsmedelshandlarförening, Wiwalliusgatan 25, Stockholm.

Tid: kl 11.00

Till årsmötet kallas betalande medlem i Surtsrömmingsakademien, varje medlem har en röst.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän
 7. Föredragning av Årsberättelse
 8. Föredragning av Ekonomisk redovisning
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år
 16. Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år
 17. Utnämning av Hedersmedlem
 18. Utnämning av ny Delegat
 1. Beslut gällande utdelning av Guldnål
 2. Motioner
 3. Frågor som väckts av styrelsen.
 4. Övriga frågor
 5. Dekorering av Delegat
 6. Stämman avslutas

Anmälan senast 2022-03-18 till: ekonomi@surstrommingsakademien.se

 

Surströmmingsakademiens verksamhetsberättelse 2021

 År 2021 blev för alla – precis som året innan – ett år med begränsade möjligheter att genomföra aktiviteter och event, som normalt ingår i Surströmmingsakademiens repertoar.

Dock genomfördes några mindre kalas med surströmmingen i centrum.

 

Surströmmingsakademien Sverige

Styrelsen i Surströmmingsakademien Sverige har från början av perioden bestått av åtta ledamöter:  Robert Berntsson, ordförande, Margareta Scherman, sekreterare, Carl Henrik Söderlind kassör, Ulf Lindgren, Björn Lundgren, Jan Sahlén, Anders Källström, Lars G. Olsson.

Efter Ulf Lindgrens bortgång har styrelsen bestått av sju ledamöter.

Valberedningen består av Christina Möller, Lars G Olsson, Olof Wigren och Jon Lyster.

 

Styrelsen har under 2021 hållit två protokollförda möten utöver det konstituerande mötet. Samtliga möten har hållits via Zoom eller telefon.

 

Regionerna har av ovannämnda skäl haft mycket få aktiviteter.

Det som rapportrarts redovisas nedan:

 

Surströmmingsakademien Region Mitt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 

Styrelsen består av: Jan Sahlén, Anders Källström, Helen Persson, Tobias Andersson, Per Nordlinder, Tom Sahlén och Olof Wigren.

 

Fyra styrelsemöten har genomförts på Teams.

 

Pandemin och larmet om strömmingsfisket har präglat verksamhetsåret.

Av de planerade surströmmingseventen genomfördes bara ett på High Coast Whisky den 19 augusti. Arrangemanget var ett åtagande i mecenatavtalet med destilleriet. Kocken Johan Kindberg presenterade menyn och fyra av SA Region Mitts styrelseledamöter var närvarande tillsammans med bolagets personal och restauranggäster.

Mycket arbete ägnades åt det filmprojekt som styrelsen initierade tidigt under våren. Kontakter med samarbetspartner, framtagande av filmsynopsis och kontakter med filmare var som mest aktivt när pandemin fortfarande lamslog sociala umgängesformer. När sedan bristen på strömming ledde till larm om ransonering av surströmmingsburkar infann sig ett tvivel på att marknadsföra en tradition som inte längre skulle kunna utövas. Luften gick definitivt ur filmprojektet när en relativt ny film med Ruben Madsen dök upp. Projektet blåstes av men styrelsen beslutade att återuppta planerna med en filmning nästa sommar. Med ett vidareutvecklat filmsynopsis.

Under året har tre nya mecenater tillkommit från Region Mitts verksamhetsområde: High Coast Whisky, Länsförsäkringar och Byberg & Nordin.

 

Region Svea

 

Styrelsen består av: Robert Berntsson, Carl-Henrik Söderlind, Göran Folke, Christina Möller, Boo Dahlin, Johan Spendrup och Margareta Scherman.

Styrelsen har haft två protokollförda möten under 2021.

 

Som enda aktivitet under året har regin Svea bjudit på en surströmmingslunch för dem som brukar delta vid COOP-eventen i samband med surströmmingspremiären.

 

Region Syd

 

Några små sittningar har genomförts i Surströmmingshuset hos Lars G Olsson.

 

Region Norr

 

Surströmmingspremiär enigt traditionen i Kallax.

 

Robert Berntsson

 

Ordförande