Skip to main content

Årsmöte för Surströmmingsakademien 2022-03-26

Årsmöte för Surströmmingsakademien 20220326

Mötet hölls på Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25, Stockholm

 1. Mötet öppnades

    Ordföranden förklarade mötet öppnat.

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande

    Mötet beslutade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

 1. Val av mötesordförande

     Beslutades att välja Christina Möller till mötesordförande.

 1. Anmälan av sekreterare

    Margareta Scherman är sekreterare för mötet.

 1. Fastställande av dagordning

     Mötet beslutade att arbeta efter den utsända dagordningen.

 1. Val av två justeringspersoner.

     Boo Dahlin och Robert Berntsson utsågs att justera protokollet.

 1. Föredragning av årsberättelse

     Robert Berntsson läste årsberättelsen. Mötet tackade för Årsberättelsen,

     vilken fastställdes och lades till handlingarna.

 1. Föredragning av ekonomisk redovisning

      Carl-Henrik Söderlind föredrog den ekonomiska redovisningen. Mötet

      tackade för den i förväg utsända ekonomiska redovisningen,

      vilken lades till handlingarna.

 1. Fastställande av resultat och balansräkning

      Förslag att 2021 års resultat 117 395,33 överförs i ny räkning.

      Mötet biföll förslaget till resultat och balansräkning, vilket fastställdes.

 1. Revisionsberättelse

       Revisorssuppleanten Conny Roth föredrog revisionsberättelsen.

       Mötet tackade för föredragningen.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

        Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret

        2021.

 1. Fastställande av årsavgift

       Årsavgiften fastställdes till oförändrade 200: –

 1. Val av ordförande

       Valberedningen föreslår Robert Berntsson, omval ett år.

       Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 1. Val av övriga styrelseledamöter

       Valberedningens föreslår:

       Björn Lundgren fyllnadsval 1 år

       Malin Söderström nyval 2 år

       Carl-Henrik Söderlind omval 2 år

        Jan Sahlén omval 2 år

       Jon Lyster nyval 1 år

        Följande har ett år kvar:

        Lars G. Olsson

        Helene Westelius

        Margareta Scherman

      Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 1. Val av revisor och revisorssuppleant:

       Valberedningens förslag:

       Leif Kärreby, revisor 1 år

       Conny Roth, revisorssuppleant 1 år

       Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 1. Val av valberedning.

        Förslag:

        Christina Möller 1 år

        Lars G. Olsson 1 år

        Boo Dahlin, sammankallande 1 år

       Mötet beslutade enligt förslaget.

 1. Utnämning av hedersledamot

        Inga förslag.

 1. Utnämning av ny delegat

       Inga förslag.

 1. Information om Guldnål

       Helene Westelius föreslår att Alfta, som årligen, sedan minst 40 år,

       anordnar ett stort surströmmingskalas får Guldnål.

       Det är Alfta GIF:s hockeysektion, Alfta Ösa Orienteringsklubb och Alfta

       Lions Club som genomför eventet varje år i Alfta ishall.

       Beslutades att tilldela Alfta Guldnålen.

 1. Motioner

       Inga motioner hade inkommit.

 1. Frågor väckta av styrelsen.

       Inga frågor inlämnade.

 1. Övriga frågor

       Inga övriga frågor noterades.

 1. Dekorering av delegat.

       Ingen delegat skulle dekoreras.

 1. Ordföranden tackade för förtroendet att leda mötet och önskade oss

       alla gott och aktivt arbetsår 2022. Därefter avslutade hon mötet.

       Efter mötet berättade Christina om Villa Adolfsbergs historia.

Vid protokollet

Margareta Scherman

Justeras:

Robert Berntsson         Boo Dahlin