Kallelse till årsmöte den 2 april

Plats: High Coast Distillery

          Sörviken, Bjärtrå, Kramfors kommun

Tid: 15.00

Till Årsmöte kallas betalande medlem i Surtsrömmingsakademien, varje medlem har en röst

Dagordning:

 1. Mötets öppnande

 1. Mötets behörighet

 1. Val av mötesordförande

 1. Anmälan av sekreterare

 1. Fastställande av dagordning

 1. Val av två justeringsmän

 1. Föredragning av Årsberättelse

 1. Föredragning av Ekonomisk redovisning

 1. Fastställande av resultat och balansräkning

 1. Revisionsberättelse

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 1. Fastställande av årsavgift

 1. Val av ordförande i styrelsen

 1. Val av övriga styrelseledamöter

 1. Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år

 1. Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år

 1. Utnämning av Hedersmedlem

 1. Utnämning av ny Delegat
 2. Beslut gällande utdelning av Guldnål

 1. Motioner

 1. Frågor som väckts av styrelsen.

 1. Övriga frågor

 1. Dekorering av Delegat

 1. Stämman avslutas

Anmälan senast 2023-03-31 till: ekonomi@surstrommingsakademien.se

Bussresa anordnas från Uppsala, anmäl intresse till:

carlhenriksoderlind@gmail.com

 

Surströmmingsakademiens verksamhetsberättelse 2022

År 2022 blev för alla – precis som året innan – ett år med begränsade möjligheter att genomföra aktiviteter och event, som normalt ingår i

Surströmmingsakademiens repertoar.

Dock genomfördes några mindre kalas med surströmmingen i centrum.

Styrelsen i Surströmmingsakademien Sverige har bestått av nio ledamöter: Robert Berntsson, ordförande, Margareta Scherman, sekreterare, Carl Henrik Söderlind kassör, Helene Westelius, Björn Lundgren, Jan Sahlén, Jon Lyster, Lars G. Olsson.

Styrelsen har under 2022-23 hållit fyra  protokollförda möten utöver det konstituerande mötet. Samtliga möten utom ett har hållits via Zoom eller telefon.

Styrelsen har ställt sig bakom en skrivelse författad av Kustfiskarna angående rovfisket på vår strömming som sänts till Näringsdepartementet.

Styrelsen har även gett i uppdrag att förbättra och utveckla vår hemsida för att våra medlemmar skall på ett enklare sätt finna alla uppgifter där.

Vi har under förra året nåtts av det sorgliga budskapet att en av våra största Surströmmingsprofiler Ruben Madsen lämnat oss. Vi sänder våra tankar till hans familj och kommer att djupt sakna honom.

 

Region Norr
Verksamheten 2022 har påverkats av både Ulf Lindgrens bortgång och de senaste årens strömmingsbrist. Det event som detta till trots genomförts är ett surströmmingskalas på restaurang Rex, en av Umeås ledande krogar. Kalaset ägde rum på premiären och restaurangens ambition är att det ska bli ett årligt event. På plats var många surströmmingsentusiaster som under middagen fick ta del av både information om akademiens arbete och rådande evidens och fria spekulationer rörande den akuta strömmingsbristen.
Region norr har under året konstaterat att behovet av fler ambassadörer och entusiaster är skriande och att nuvarande läge kanske kräver ett annat arbetssätt eller organisering av akademiens arbete.
Björn Lundgren

Surströmmingsakademien Region Mitt

Styrelse: Jan Sahlen, Olof Wigren, Anders Källström, Per Nordlinder, Helen Persson, Tobias Jajb Andersson och Tom Sahlen

Styrelsen har genomfört tre digitala möten under året.

Medverkade i Kålrotsakademiens arrangemang på restaurang Naturaj i Sundsvall i slutet av juni.

Fiskare, kockar och andra tillskyndare fick möjlighet att beskåda och provsmaka udda fisksorter (Id, Brax, Mört och Sik). Diskussioner om dessa sorters framtid på det svenska matbordet men även det akuta strömmingsläget.

Genomförde en surströmmingsvisning på High Coast Whisky där konferensdeltagare fick provsmaka delikatessen. Det traditionsenliga surströmmingseventet på Mariebergsgården kunde genomföras tack vare personlig leverans av burkar från Rovögern.

Samtal har förts på Ulvön om en höstfest där alla restauranger serverar surströmming helgen efter premiären. Vidare om att Ulvö Handelsbod har en kyldisk med surströmmingsburkar som garanterar tillgången året runt.

Ställde frågor till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på ett offentligt arrangemang under valrörelsen. Hennes svar bekräftade vad vi redan visste, att regeringen inte agerar för att stoppa det industriella rovfisket.

Region Svealand

Styrelsen består av: Robert Berntsson, Carl-Henrik Söderlind, Göran Folke, Christina Möller, Boo Dahlin, Johan Spendrup och Margareta Scherman.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten under 2022.

Region Svea bjudit på en surströmmingslunch för dem som brukar delta vid COOP-eventen i samband med surströmmingspremiären.

Regionen har även skickat sin ordförande på ett möte med Skåneländska akademien samt ett antal övriga akademier i Lund för att bland annat diskutera problemet med rovfisket av vår strömming.

Region Syd

Under året har ett antal (10) sittningar ägt rum i mitt privata ”Surströmmingsrum”.

Syftet är och har varit att dels sprida kunskap om denna ädla maträtt, dess historia samt i ett försök att få tillstånd en aktiv styrelse i denna sydliga del av Sverige.

Genom inte minst golfklubbens nybygge av 10 rum, möjliggörs övernattningsmöjligheter och därmed möjlighet för den framtida styrelsen att samlas fysiskt.

Min förhoppning är att vi under 2023 skall kunna bilda en regionstyrelse för Syd.

Att mitt intresse för surströmming har spridit sig, visar inte minst erbjudandet att överta ett lager om drygt 8 000 burkar.

Beddingestrand 2023-03-10

Lars G.Olsson