Skip to main content

Stadgar för

SURSTRÖMMINGSAKADEMIEN

Beslutade på ordinarie årsmöte och extra årsmöte 2020-03-14.

§ 1. NAMN
Föreningens namn är Surströmmingsakademien.

§ 2. SÄTE
Surströmmingsakademien har sitt säte på Ulvön i Nätra församling, Örnsköldsviks kommun.

§ 3. SYFTE
Surströmmingsakademien har till syfte att bevara och utveckla surströmmingskulturen och främja näringens utveckling.
Syftet realiseras genom information, marknadsföring och uppvaktningar samt genom lokala och regionala evenemang som stärker surströmmingskulturen och surströmmingsnäringen.

§ 4. MEDLEMMAR OCH DEKORATIONER

Medlemskap i Surströmmingsakademien står öppet för envar som vill verka i enlighet med akademiens syfte. Medlemskap erhålls genom anmälan och registrering samt betalning av årsavgift. Medlemmar dekoreras med röd nål.

Surströmmingsakademien kan ur kretsen av medlemmar utse:

Ambassadör

Ambassadörens uppgift är att verka som inspiratör för surströmmingen och dess kulturella arv. Ambassadör utses av surtsrömmingsakademiens styrelse. Ambassadör dekoreras med blå nål.

Delegat

Delegat är medlem utsedd till särskilda uppdrag i och utanför styrelsen. Delegat kan föreslås av medlem (senast 31 januari till styrelsen), därefter föredras nomineringen på årsstämman. Vid jakande beslut så utses och dekoreras Delegaten vid akademiens årsstämma. Delegat dekoreras med silvernål

Hedersmedlem

Medlemmar som utmärker sig genom långvariga och för akademien särskilt värdefulla insatser kan utnämnas till hedersmedlem. Hedersmedlem befrias från plikten att erlägga årsavgift från och med det år hen blir utnämnd. Hedersmedlem får frivilligt, om hen så önskar erlägga årsavgift. Hedersmedlem utses av stämman. Hedersmedlem föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman.

Surtsrömmingsakademiens Guldnål

Surtsrömmingsakademiens guldnål kan utdelas till personer och organisationer som på ett betydande sätt bidragit till Surströmmingskulturens traditioner, visioner, vård, uppmärksamhet och utveckling. Förslag på mottagare av Guldnålen kan lämnas av envar till Akademiens styrelse som därefter behandlar nomineringen och fattar beslut. Guldnåls mottagare kallas via brev i god tid (senast 4 veckor före utdelning) till högtidlig dekorering vid Surströmmingens premiärdag 3:e torsdagen i augusti, på plats som styrelsen beslutar.

§ 5. ORGANISATION OCH ARBETSFORMER

Surströmmingsakademien leds av en styrelse bestående av nio (9) ordinarie ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott (AU). Av de sex (6) övriga ledamöter skall fyra (4) representera vardera en (1) region. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem (5) styrelseledamöter är närvarande. Samtliga ledamöter väljs ur kretsen av medlemmar för en period av två år med växlande mandatskifte (5 väljs om/ny ena året och 4 andra året). Styrelsen skall hålla minst fyra (4) protokollförda styrelsemöten utöver konstituerande styrelsemöte. Akademiens lokala arbete bedrivs via fyra regioner: Norra Sverige, Mitt, Svealand samt Södra Sverige. Varje region leds av den delegat som valts på stämman, ytterligare medarbetare hanteras inom regionen och utifrån lokala behov. Vid behov av ekonomiskt stöd vid lokala aktiviteter skall begäran sändas till Akademiens styrelse i god tid som därefter behandlar och  beslutar huruvida stöd skall utbetalas. Förarbete inför val och föredragande gällande val på årsstämman hanteras av Valberedningen
som väljs på stämman för ett (1) år i taget och består av tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande. Ledamot i valberedningen skall inte inneha någon annan styrelsepost i Akademin. För granskning av verksamheten och den ekonomiska redovisningen ansvara Revisorerna. På årsstämman väljs en (1) ordinarie revisor och en (1) suppleant för ett (1) år.

§ 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som motarbetar Surströmmings Akademiens syfte eller ej erlägger sin medlemsavgift kan uteslutas genom beslut av akademiens styrelse (kvalificerad majoritet). Medlem som utträtt eller blivit utesluten äger ingen del av Surströmmings Akademiens tillgångar.

§ 7. ÅRSMÖTE

Till årsmötet kallas Surströmmings Akademiens styrelse och medlemmar. Varje medlem har en röst. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 30 april på plats som styrelsen beslutar. Kallelse skall gå ut via mejl tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie årsstämma. Handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före ordinarie årsstämma på hemsidan. Motion från medlem skall insändas till styrelsen senast 31 januari.

Följande ärenden skall behandlas av årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän
 7. Föredragning av Årsberättelse
 8. Föredragning av Ekonomisk redovisning
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år
 16. Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år
 17. Utnämning av ny Hedersmedlem
 18. Utnämning av ny Delegat
 19. Beslut gällande utdelning av Guldnål
 20. Motioner
 21. Frågor som väckts av styrelsen.
 22. Övriga frågor
 23. Dekorering av Delegat
 24. Stämman avslutas

§ 8. FIRMATECKNING

Surströmmings Akademiens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 9. REVISION

Surströmmings Akademiens revisor skall granska akademiens räkenskaper och förvaltning samt till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

§ 10. RÄKENSKAPSPERIOD

Surströmmings Akademiens räkenskaper redovisas per kalenderår.

§ 11. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 12. UPPLÖSNING

Upplösning av Surströmmingsakademien kan ske endast under förutsättning av beslut av två
på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Akademiens
tillgångar skall härvid, sedan dess skulder blivit reglerade, nyttjas på sätt som årsmötet
beslutar.