STADGAR FÖR SURSTRÖMMINGSAKADEMIEN
Reviderade efter beslut på årsmöte 2018-02-24 och extra årsmöte 2018-02-25.

 1. NAMN
  Föreningens namn är Surströmmingsakademien.
 2. SÄTE 
  Surtsrömmingsakademien har sitt säte på Ulvön i Nätra församling, Örnsköldsviks kommun.
 3.  SYFTE 
  Surströmmingsakademien har till syfte att bevara och utveckla surströmmingskulturen och främja näringens utveckling.

  Syftet realiseras genom information, marknadsföring och uppvaktningar samt genom lokala och regionala evenemang som stärker surströmmingskulturen och surströmmingsnäringen.

 4. MEDLEMMAR OCH DELEGATER 
  Medlemskap i Surströmmingsakademien står öppet för envar som vill verka i enlighet med akademiens syfte. Medlemskap erhålls genom anmälan och registrering samt betalning av årsavgift.

  Surströmmingsakademien kan ur kretsen av medlemmar välja särskilda delegater med uppgift att verka som ambassadörer för surströmmingen. Delegater väljs in av akademiens årsstämma.

  Delegater som utmärker sig genom långvariga och för akademien särskilt värdefulla insatser kan utnämnas till hedersdelegater.

 5. ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 
  Surströmmingsakademien leds av en styrelse bestående av sju (7) ordinarie ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör utgör arbetsutskott, övriga fyra representerar akademiens regioner. Styrelsen skall därtill ha två (2) suppleanter. Samtliga ledamöter väljs ur kretsen av delegater för en period av två år.

  Akademiens lokala arbete bedrivs via fyra regioner: Norra Sverige, Mellansverige, Mälardalen samt Södra Sverige. Varje region representeras av en regionansvarig delegat. Ytterligare medarbetare i regionledningen väljs av den regionansvarige i samråd med akademiens styrelse. Den regionansvarige eller den medarbetare som väljs i dennes ställe skall vara representerad i akademiens styrelse.

 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 
  Medlem som motarbetar Surströmmingsakademiens syfte eller ej erlägger sin medlemsavgift kan uteslutas genom beslut av akademiens styrelse. Medlem som utträtt eller blivit utesluten äger ingen del av Surströmmingsakademiens tillgångar.
 7. ÅRSMÖTE 
  Till årsmötet kallas Surströmmingsakademiens styrelse och medlemmar. Varje medlem har en röst. Ordinarie årsmöte avhålls årligen senast den 31 maj.

  Följande ärenden skall behandlas av årsmötet

  1.Mötets behörighet
  2.Fastställande av dagordning
  3.Val av mötesordförande
  4.Val av protokollförare
  5.Styrelsens årsberättelse
  6.Revisorns berättelse
  7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  8.Val av ordförande i styrelsen
  9.Val av övriga styrelseledamöter
  10.Inval av nya delegater
  11.Val av regionansvariga
  12.Val av revisor
  13.Val av valberedning (3 personer, varav en sammankallande).
  14.Frågor som väckts av styrelsen.
  15.Frågor som väckts av enskild medlem
  16.Utdelande av guldnål
  17.Utnämning av hedersdelegater
  18.Övriga frågor.
  19.Avslutning och direktjustering av protokoll.

 8. FIRMATECKNING
  Surströmmingsakademiens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
 9. REVISION
  Surströmmingsakademiens revisor skall granska akademiens centrala och regionala räkenskaper och förvaltning samt till årsmötet avlämna revisionsberättelse.
 10. KENSKAPSPERIOD
  Surströmmingsakademiens räkenskaper redovisas per kalenderår.
 11. STADGEÄNDRING
  Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.
 12. UPPLÖSNING
  Upplösning av Surströmmingsakademien kan ske endast under förutsättning av beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Akademiens tillgångar skall härvid, sedan dess skulder blivit reglerade, nyttjas på sätt som årsmötet beslutar.