Skip to main content

Stoppa industrifisket – stötta den kustnära fiskenäringen!

Det småskaliga yrkesfisket är hotat i Sverige. Fisket av strömming har en lång tradition i de kustnära kommunerna i norra Sverige med förädlade produkter som surströmming.  

En förutsättning för ett hållbart fiskbestånd är ett hänsynsfullt fiske och en biologisk balans, vilket ligger i fiskeföretagens och lokalsamhällets intresse att värna. 

Surströmmingsakademien efterlyser nu en helhetssyn kring vilka åtgärder som behöver införas i en bredare dialog mellan intressenterna. I den nationella livsmedelsstrategin är det övergripande målet en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som relevanta miljömål uppnås. De blå näringarna med fisket är en del i den strategin som behöver utvecklas. Fångsterna av strömming har gradvis minskat under tio år. 

Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet har i en skrivelse till Näringsdepartementet uttryckt djup oro över strömmingsbeståndet i Bottenhavet som organisationen beskriver befinner sig i en akut kris och är i behov av omedelbara skyddsåtgärder. Utöver kraftigt minskade fångster så minskar även storleken på strömmingen vilken gör att den inte kan användas till livsmedel. Parallellt med detta kan vi se hur gigantiska industritrålare dammsuger havet på all fisk som levereras till fabriker som bl a producerar fiskfoder till fiskodlingsindustrin. Detta är inte hållbart! Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har i en skrivelse till Näringsdepartementet bekräftat Kustfiskarna i Bottenhavets oro över strömmingsfisket och ser stora konsekvenser för det småskaliga kustnära fisket. Länsstyrelserna stöder de omedelbara skyddsåtgärder som Kustfiskarna i Bottenhavet föreslår. 

För Surströmmingsakademien är det viktigt

  • Att strömmingen kan fortplanta och återhämta sig
  • Att havet är levande  
  • Att det kustnära fisket bevaras så kunder och turism kan köpa fisk av en lokal yrkesfiskare
  • Att surströmmingsinläggningar blir kvar så att det går att köpa surströmming. Den unika norrländska delikatessen!!!

Surströmmingsakademien kräver

  • Att Sveriges regering och myndigheter samt Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd agerar!
  • Stoppa det storskaliga industriella trålfisket i Bottniska viken nu!

Antaget på Surströmmingsakademiens årsmöte på High Coast Distillery 2 april 2023