SurströmmingsAkademiens guldnål utdelas till personer och organisationer som på ett betydande sätt bidragit till Surströmmingskulturens traditioner, visioner, vård, uppmärksamhet och utveckling.

Guldnålen utdelas högtidligt på Surströmmingens premiärdag 3.e torsdagen i augusti varje år.

Tidigare mottagare av SurströmmingsAkademiens Guldnål:

Guldnål 11 Christina Möller

Med stort engagemang och stor kunskap har Christina med sina omfattande kontakter och goda insatset inom matkulturens område på ett mycket förtjänstfullt sätt medverkat till att i Sverige främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen, vilken kommit att bli en stark och betydande tradition i landet.

Guldnål 10 Leif Kärreby

Med stort engagemang och talang har Leif som en av grundarna av SurströmmingsAkademien alltsedan dennas instiftande med bravur ansvarat för administration och ekonomi. Härutöver har han med sin insikt i offentlig verksamhet skapat betydelsefulla kontakter i arbetet med att söka stöd för olika aktiviteter. Därigenom har han förtjänstfullt medverkat till att främja och utveckla surströmmingskulturen i Sverige

Guldnål 9: 2016 Preses emeritus Boo Dahlin tilldelas SurströmmingsAkademiens Guldnål med motiveringen:

“Boo Dahlin har med stor idérikedom, stark drivkraft och förmåga till kontaktskapande engagerat fört SurströmmingsAkademien vidare och därigenom, men också i övrigt, förtjänstfullt främjat och utvecklat surströmmingskulturen i Sverige.”

Guldnål 8: 2015 Kallax Bygdegårdsförening Kallax by tilldelas Guldnålen med motivering:

” I 25 år har Kallax Byggdegårdsförening årligen samlat byborna till stor gemenskap inför och under surströmmingspremiären. Man startar några dagar innan premiären med burkning och försäljning – och alla är välkomna att delta. På premiärdagen går “alla ur huse” för att ansluta sig till gemenskapen. Föreningen har därmed lyckats engagera en hel by till att samlas kring surströmming, som fått namnet Grand Kallax. Detta är ett utmärkt exempel på vad man kan åstadkomma med surströmmingen i centrum. Kallax bygdegårdsförening är därmed en given mottagare av SurströmmingsAkademiens Guldnål 2015.”

Guldnål 7: 2014 Landshövding Bo Källstrand tilldelas Guldnålen med följande motivering:

“För positivitet och engagemang i ett flertal aktiviteter med mål att främja en fortsatt utveckling och fördjupning av surströmmingskulturen i hela landet, men med viss betoning på Västernorrland. Surströmmingskulturen som traditionsbärare skapar både nytta och nöje för näring och folkliv. Landshövdingens stöd har i detta avseende varit viktigt och betydelsefullt.”

Guldnål 6: 2013 Saltören och estradören Ruben Madsen tilldelas Guldnålen med följande motivering:

“För banbrytande insatser inom surströmmingsnäringen, som producent, historiker och informatör med ett genomgripande entreprenörskap och stort engagemang. Han har varit initiativtagare till bildandet av SurströmmingsAkademien och SurströmmingsSällskapet och har under många år outtröttligt verkat, och fortfarande verkar, för att bevara och utveckla surströmmingskulturen, sprida kunskap om surströmming som kulinarisk läckerhet och som en medelpunkt i en social samvaro kring ett fest- eller vardagsbord.”

Guldnål 5 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tilldelas Guldnålen med följande motivering:

“Genom sitt ledarskap och stöd för satsningen på Matlandet Sverige har landsbygdsministern
belyst värdet av vår kulinariska historia och kultur. Surströmming är en del av detta som vi värnar om!
Han har visat stor respekt för det nationella värdet av mindre näringar och speciellt fisket och kustkulturen utefter Norrlandskusten.
Han har, genom sitt agerande, värnat om en utsatt yrkeskategori och därigenom stimulerat fortlevnad av
norrlandsfisket, salteribranschen och Surströmming som nationell identitet.”

Guldnål 4 Diversearbetare i Kultur Gunnar Erkner Höga Kusten Ångermanland

Guldnål 3 Produktionschef Thomas Hägglund AB Gösta Hannells Fisksalteri Skagshamn

Guldnål 2 Museiintendent Arne Söderström Örnsköldsviks Museum

Guldnål 1 Krögare Gunnar Ekdahl Restaurang Tennstopet Stockholm