Skip to main content

Läsbara

Nyheter

Rapport från årsmötet

Protokoll årsmöte Surströmmingsakademien 2024 04 06

Plats: Hälsingegården i Norrala-Sund hos Systrarna Söderström

 • Mötet öppnades
  Jan Sahlén förklarade mötet öppnat.
 • Frågan om mötets behöriga utlysande. Mötet beslutade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
  • Val av mötesordförande
   Beslutades att välja Christina Möller till mötesordförande. 5 burkar strömming ges i ersättning.
  • Anmälan av sekreterare
   Beslutades att välja Mikaela Fredriksson till sekreterare för mötet. 5 burkar strömming ges i ersättning.
  • Fastställande av dagordning
   Mötet beslutade att arbeta efter den utsända dagordningen. 
  • Val av två justeringspersoner
   Malin Söderström och Robert Berntsson utsågs att justera protokollet.
  • Föredragning av Årsberättelse 
   Jan Sahlén läste ur årsberättelsen. Mötet tackade för årsberättelsen, vilken fastställdes och lades till handlingarna.
   Jan berättade också om att det fysiska arkivet nu är scannade så allt är digitalt. Bara artefakterna finns kvar och ska visas på Ulvöns museum. Akademien fyller också 25 år vilket ska firas i sommar och förslaget är att vara på Ulvön runt premiären.
  • Föredragning av Ekonomisk redovisning 
   Jan Sahlén föredrog den ekonomiska redovisningen. Mötet tackade för den i förväg utsända ekonomiska redovisningen, vilken lades till handlingarna.
   Mötet tog upp att utskick/påminnelse om årsavgiften bör göras senast i februari så att medlemmarna har tid att betala i god tid innan årsmötet.
  • Fastställande av resultat och balansräkning
   Förslag att 2023 års resultat överförs i ny räkning. Mötet biföll förslaget till resultat och balansräkning, vilket fastställdes.
  • Revisionsberättelse
   Revisor Leif Kärreby föredrog revisionsberättelsen. Mötet tackade för föredragningen och lades till handlingarna.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
   Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Fastställande av årsavgift
   Årsavgiften fastställdes till oförändrade 200 kr.
  • Val av ordförande
   Valberedningen föreslår Jan Sahlén, för ett (1) år.
   Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
  • Val av övriga styrelseledamöter. 
   Valberedningen föreslår:
   Jon Lyster – omval två (2) år
   Lars G Olsson – omval två (2) år
   Malin Söderström – omval två (2) år
   Carl-Henrik Söderlind – omval två (2) år. 

   Följande har ett (1) år kvar:
   Hélène Westelius 
   Björn Lundgren
   Robert Berntsson
   Mikaela Fredriksson

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
  • Val av revisor och revisorssuppleant

  Valberedningens förslag:

   Leif Kärreby, revisor ett (1) år
   Conny Roth, revisorssuppleant ett (1) år

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

  1. Val av valberedning 
   Tre (3) personer, varav en sammankallande, i ett (1) år. 
   Förslag: Göran Folke och Tom Sahlén samt Christina Möller som sammankallande. 
   Mötet beslutade enligt förslaget.
  2. Utnämning av Hedersledamot
   Inga förslag.
  3. Utnämning av ny Delegat
   Inga förslag.
  4. Information om Guldnål
   Styrelsen beslutar att tilldela Guldnål till Eva Carron och Conny Roth. Detta kommer att ske i sommar.
   Robert Berntsson berättade om tillfället när Eva-Maria Corazza-Bildt fick guldnålen i våras på Moderna Museet i Stockholm.
  5. Motioner
   Inga motioner hade inkommit.
  6. Frågor som väckts av styrelsen
   Styrelsen vill från och med 2024 att delegat och hedersmedlem är interna utnämningar. Guldnål ska inte ges till medlemmar utan till externa personer för att väcka intresse för föreningen.
  7. Övriga frågor
   Inga övriga frågor hade anmälts.
  8. Dekorering av Delegat
   Ingen delegat skulle dekoreras.
  9. Mötesordföranden gav Agneta ordet som tackade årets styrelse för välarbetat styrelseår. Därefter tackade mötesordföranden för förtroendet att leda mötet. Därefter avslutades mötet.


  Efter mötet fick alla deltagare göra ett besök på fiskeläget Dennis på Skärså och därefter serverades surströmmingsmiddag för dem som bokat. 

  Vid protokollet

  Mikaela Fredriksson

  Justeras:

  Malin Söderström                   Robert Berntsson