Skip to main content

Kallelse till årsmöte den 6 april 2024

Plats: Systrarna Söderström, Norrala-Sund

Tid: kl. 15.00 – 16.00

Till Årsmöte kallas betalande medlem i Surströmmingsakademien, varje medlem har en röst.

Dagordning:

Mötets öppnande

Mötets behörighet

Val av mötesordförande

Anmälan av sekreterare

Fastställande av dagordning

Val av två justeringsmän

Föredragning av Årsberättelse

Föredragning av Ekonomisk redovisning

Fastställande av resultat och balansräkning

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av årsavgift

Val av ordförande i styrelsen

Val av övriga styrelseledamöter 

Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år

Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år

Utnämning av Hedersmedlem

Utnämning av ny Delegat

Beslut gällande utdelning av Guldnål

Motioner

  Frågor som väckts av styrelsen

  Övriga frågor

  Dekorering av Delegat

  Stämman avslutas

  //Styrelsen

  Handlingar finns att tillgå från den 30 mars på denna hemsida.